CSDL Thông tin và Truyền thông

TT Chỉ tiêu Giá trị Đơn vị
91 Bắc Hà 1.211 Triệu đồng
92 Bưu chính Viettel BG 7.014 Triệu đồng
93 Bưu điện tỉnh 83.980 Triệu đồng
94 Công ty 247 132 Triệu đồng
95 Công ty Hợp Nhất 65 Triệu đồng
96 2. Doanh thu Viễn thông: 1.645.560 Triệu đồng
97 FPT 12.299 Triệu đồng
98 Mobifone 33.649 Triệu đồng
99 SPT 41.540 Triệu đồng
100 Viễn thông tỉnh 470.000 Triệu đồng
101 Vietnamobile 8.072 Triệu đồng
102 Viettel 1.080.000 Triệu đồng
103 1. Số huyện vùng viễn thông công ích 0 Huyện
104 2. Số xã vùng viễn thông công ích 0
105 3. Giá trị hỗ trợ VTCI 0 Triệu VNĐ
106 1. Số DN viễn thông trên địa bàn 7
107 2. Số DN cung cấp dịch vụ Internet 4
108 1. Số người đến đề nghị, khiếu nại, tố cáo 0 Lượt người
109 2. Số đơn, thư đề nghị, khiếu nại, tố cáo 0 Đơn
110 Đề nghị 0 Đơn
111 Khiếu nại 0 Đơn
112 Tố cáo 0 Đơn
113 3. Kết quả giải quyết đơn thư 0 Đơn
114 Khiếu nại 0 Đơn
115 Tố cáo 0 Đơn
116 Tố cáo 0 Đơn
117 Đề nghị 0 Đơn
118 II. Thanh tra 6
119 1. Số cuộc thanh tra 6 Cuộc
120 Thanh tra sở thực hiện 6 Cuộc

Trang