CSDL Thông tin và Truyền thông

TT Chỉ tiêu Giá trị Đơn vị
1141 Thu khác 121
1142 II. Tổng chi của Sở 30.156 Triệu đồng
1143 Thẩm định TKTC dự án nhóm C 01 Dự án
1144 Thẩm định khác 14 Dự án
1145 1. Số Dự án, đề tài khoa học cấp cơ sở 01 Đề tài
1146 6. Chi Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi… 4.057 Tr. Đồng
1147 1. Tổng số văn bản đến 5837 V. bản
1148 Trong đó: Văn bản điện tử 4231 V. bản
1149 2. Tổng số văn bản đi 2502 V. bản
1150 Trong đó: Văn bản điện tử 1305 V. bản
1151 II . Công tác Một cửa điện tử 208 HS
1152 Báo chí- Xuất bản 207
1153 1

Trang