CSDL Thông tin và Truyền thông

TT Chỉ tiêu Giá trị Đơn vị
121 Các huyện thực hiện 0 Cuộc
122 2. Số tiền QĐ xử phạt 0 Triệu đồng
123 Thanh tra sở xử phạt 0 Triệu đồng
124 Các huyện, thành phố xử phạt 0 Triệu đồng
125 III. Kiểm tra 41
126 1. Số cuộc kiểm tra 41 Kiểm tra
127 Các huyện thực hiện 28 Cuộc
128 Thanh tra sở thực hiện 13 Cuộc
129 2. Số tiền QĐ xử phạt 316,1 Triệu đồng
130 Thanh tra sở xử phạt 99 Triệu đồng
131 Các huyện, thành phố xử phạt 217,1 Triệu đồng
132 IV. Tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật 0
133 I. Tổng thu của Sở 16.261 Triệu đồng
134 Thu khác 15.021
135 Thu nguồn VTCI 2.011 Tr. Đồng
136 Thu từ hoạt động dịch vụ 120 Tr. Đồng
137 Thu từ nguồn ngân sách tỉnh 12.630 Tr. Đồng
138 Thu từ nguồn TW cấp theo Chương trình, dự án 1.500 Tr. Đồng
139 II. Tổng chi của Sở 6.981 Triệu đồng
140 1. Chi hành chính 3.101 Tr. Đồng
141 Chi nguồn không tự chủ 787 Tr. Đồng
142 Chi nguồn tự chủ 3.880 Tr. Đồng
143 2. Chi sự nghiệp CNTT 693 Tr. Đồng
144 Chi không thường xuyên 2.011 Tr. Đồng
145 Chi thường xuyên 94 Tr. Đồng
146 3. Chi hoạt động dịch vụ 3.600 Tr. Đồng
147 4. Chi thực hiện Chương trình dự án CNTT 20 Tr. Đồng
148 5. Chi Chương trình mục tiêu quốc gia (TT Ma tuý) 1.622
149 6. Chi Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi… 16.261 Tr. Đồng
150 1. Số Dự án, đề tài khoa học cấp cơ sở 0 Đề tài

Trang