CSDL Thông tin và Truyền thông

TT Chỉ tiêu Giá trị Đơn vị
151 2. Số Dự án, đề tài khoa học cấp tỉnh 0 Đề tài
152 3. Số Dự án, đề tài khoa học cấp Bộ 0 Đề tài
153 Cơ quan báo chí: Báo BG, Đài PT&TH tỉnh, Báo TW (03), Tạp chí ST 06 Cơ quan
154 2. Số đầu sách , báo xuất bản 89 Đầu sách
155 Số lượng in 7,839,025.00 Triệu trang
156 3. Số đầu báo xuất bản: Báo Bắc Giang 01 Ấn phẩm
157 Số lượng in 3,079,887 bản
158 4. Số đầu tạp chí xuất bản: TC Sông Thương 01 Đầu tạp chí
159 Số lượng in 4,800 bản
160 5. Số nhà in, cơ sở in đã cấp phép 5 CS
161 1. Họp báo 6 Giấy phép
162 2. Cấp phép tài liệu không kinh doanh 89 Giấy phép
163 3. Giấy phép xuất bản Bản tin 36 Giấy phép
164 4. Giấy phép in gia công cho người nước ngoài sản phẩm không phải là xuất bản phẩm 13 Giấy phép
165 5. Giấy phép nhập khẩu XBP không nhằm mục đích kinh doanh 18 Giấy phép
166 6. Giấy chứng nhận đăng ký máy photocopy màu 13 Giấy phép
167 7. Giấy phép sử dụng thiết bị thu tín hiệu phát thanh TVRO 0 Giấy phép
168 8. Giấy phép hoạt động triển lãm Hội chợ 0 Giấy phép
169 1. Số đài phát thanh, truyền hình cấp tỉnh (*) 1 Đài
170 2. Số trạm chuyển tiếp truyền hình 11 Trạm
171 3. Số đài phát thanh, truyền hình cấp huyện 10 Đài
172 4. Tổng số đài truyền thanh cấp xã 225 Đài
173 4.1 TP Bắc Giang 16 Đài
174 4.10 Huyện Hiệp Hòa 26 Đài
175 4.2 Huyện Yên Thế 21 Đài
176 4.3 Huyện Tân Yên 24 Đài
177 4.4 Huyện Lạng Giang 23 Đài
178 4.5 Huyện Lục Nam 27 Đài
179 4.6 Huyện Lục Ngạn 30 Đài
180 4.7 Huyện Sơn Động 23 Đài

Trang