Các số liệu khác

TT Năm
1 Danh sách và địa chỉ truy cập Trang tin điện tử 2019 2019
2 Danh sách các đơn vị sử dụng phần mềm QLVB và HSCV 2019 2019
3 Danh sách các đơn vị có hệ thống Một cửa điện tử 2019 2019
4 Danh sách và địa chỉ truy cập Trang tin điện tử của các đơn vị trong tỉnh 2019 2019
5 Danh sách cán bộ chuyên trách CNTT 2019 2019
6 GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU XUẤT BẢN PHẨM KHÔNG KINH DOANH NĂM 2019 2019
7 XUẤT BẢN TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH NĂM 2019 2019
8 DỮ LIỆU XUẤT BẢN BẢN TIN NĂM 2019 2019
9 Danh sách các đài phát thanh, truyền hình (cả tỉnh, huyện) năm 2019 2019
10 Danh sách cơ quan báo, tạp chí 2019 2019
11 DANH SÁCH CƠ SỞ IN ĐÃ GỬI TỜ KHAI XÁC NHẬN HOẠT ĐỘNG IN 2019 2019
12 Danh sách nhà in, cơ sở in năm 2019
13 Danh sách trạm BTS trên địa bàn đến hết 31/12/2019 2019
14 Danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ internet trên địa bàn 2019 2019
15 Danh sách các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn 2019 2019
16 Danh sách đơn vị sử dụng thiết bị tần số_ Đài PTTH tỉnh, Đài TT huyện, thành phố 2019 2019
17 2. Danh sách các doanh nghiệp có hoạt động bưu chính, chuyển phát trên địa bàn 2019 2019
18 Danh sách đơn vị tập thể được khen thưởng năm 2019 2019
19 Tổng hợp số liệu TT&TT năm 2019 2019
20 Danh sách đơn vị sử dụng thiết bị tần số (Taxi) 2019

Trang