428/HD-KHCN

Trích yếu văn bản: 
Hướng dẫn Đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lƣợng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015
Cơ quan ban hành: 
Sở KH&CN
File đính kèm: